Phân công chuyên môn

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 2020-2021_NNT

Ngày đăng:

Lượt xem:

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ_2019-2020

Ngày đăng:

Lượt xem:

Ke hoach phan cong lao dong _ 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem:

BIÊN CHẾ TỔ CHUYÊN MÔN_2016-2017

Ngày đăng:

Lượt xem:

Phân công nhiệm vụ 2016-2017

Ngày đăng:

Lượt xem:

Phân công nhiệm vụ GV_2015-2016

Ngày đăng:

Lượt xem: